Algemene-, Reserverings- en Annuleringsvoorwaarden Camping de Grasplas

Algemene voorwaarden Camping de Grasplas
1. Met de beheerder wordt bedoeld de eigenaar van Camping de Grasplas. De beheerder kan zich laten vervangen door een door hem aangewezen derde. Hierna te noemen "de beheerder".
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle kampeerders en hun bezoekers bij Camping de Grasplas. Hierna te noemen “gasten”.
3. Aan gasten wordt bij reservering een exemplaar van deze algemene voorwaarden verstrekt. Bij online reservering en bij telefonische boeking wordt verwezen naar de algemene voorwaarden. Tevens ter inzage bij de receptie.
4. Gasten zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en zich daaraan te houden c.q. daarnaar te handelen. Deze verplichting geldt evenzo voor hun bezoekers.
5. Met het aangaan van een verblijfsovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden én de voorwaarden van de SVR automatisch van toepassing.
6. De verblijfsovereenkomst kan mondeling (waaronder tevens verstaan telefonisch) en/of schriftelijk worden aangegaan.
7. De kampeerplaatsen dienen door de gasten correct te worden gebruikt en schoongehouden te worden.
8. De gasten waken ervoor dat zij, en degenen die onder hun verantwoordelijkheid vallen, geen overlast bezorgen aan andere gasten. Daaronder wordt onder meer verstaan iedere vorm van geluidsoverlast, maar bijvoorbeeld rook- of stankoverlast van een barbecue of vuurkorf.
9. Afval (huisvuil, lege flessen, papier e.d.) dient te worden gestort op de daartoe bestemde containers of in het naburige dorp (zie reglement).
10. De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan, beschadiging van, verlies en diefstal van eigendommen
van gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
11. Alle risico’s met betrekking tot en als gevolg van het verblijf op Camping de Grasplas, komen geheel en uitsluitend voor rekening van de gasten.
12. Beschadiging en/of vermissing van roerende en/of onroerende goederen van de beheerder dienen bij constatering onmiddellijk door de gasten aan de beheerder te worden gemeld.
13. De verblijfskosten op Camping de Grasplas worden uiterlijk bij aankomst voldaan. De beheerder kan hiervan afwijken (in overleg met de gasten).
14. In geval van geschillen is de administratie van Camping de Grasplas leidend.
15. De beheerder kan aan gasten de toegang, al dan niet met onmiddellijke ingang, ontzeggen ingeval van overtreding van deze algemene voorwaarden, zulks zonder nadere toelichting en restitutie van de reeds betaalde verblijfskosten.
16. Op alle leveringen en diensten van Camping de Grasplas zijn de SVR-voorwaarden tevens van toepassing.

Reservering, bevestiging en (aan)betaling
17. Na ontvangst van een (digitale) reservering stuurt Camping de Grasplas een bevestigingsmail waarin de reservering wordt aanvaard of afgewezen.
a. Reserveringskosten zijn € 9,50 per boeking/per plaats.
NB Deze kosten worden NIET in mindering gebracht op de definitieve verblijfsnota.
b. Per reservering wordt een aanbetaling van 50% van de kosten bij boeking gevraagd. Dit bedrag dient 2 weken na boeking betaald te zijn; u ontvangt een iDeal betaallink. De restbetaling dient 4 weken voor aanvang betaald te zijn. Bij reservering binnen 4 weken voor de dag van aankomst dient het gehele bedrag in 1 keer betaald te zijn. Tenzij anders overeengekomen met de beheerder.
18. Camping de Grasplas is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft en/of doordat u gebruik maakt van onze diensten. Deze verantwoordelijkheid is weergegeven in de privacyverklaring die op onze website te lezen is.

Aankomst en vertrek
19. Welkom vanaf 13:00 uur. Alvorens het terrein van Camping de Grasplas te betreden, meldt u zich eerst bij de receptie. Deze vindt u bij aankomst op het terrein rechts bij het bordes/balkon (zie bord Receptie). Niet zelf het terrein oprijden. U wordt naar de plaats gebracht door een medewerker van camping de Grasplas.
20. Vertrek vóór 12:00 uur. Op de dag van vertrek dient de kampeerplaats in goede orde te worden achtergelaten. Houtcontainers en vuurkorven geleegd bij de receptie retourneren. Geen as in de struiken deponeren!

Annulering
21. Indien zich onverhoopt omstandigheden voordoen, die voor de gasten reden zijn om een reservering te annuleren, dient men dit zo spoedig mogelijk bij de beheerder van Camping de Grasplas te melden.
22. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
a. bij annulering tot 3 maanden vóór aanvangsdatum van het verblijf: 0% van de totale verblijfskosten. U betaald wel de reserveringskosten van €9,50 per boeking.
b. bij annulering binnen 3 tot 2 maanden vóór aanvangsdatum van het verblijf: 50% van de totale verblijfskosten.
c. bij annulering tussen 2 maanden tot 1 maand vóór aanvangsdatum van het verblijf: 75% van de totale verblijfskosten.
d. bij annulering tussen 1 maand vóór aanvangsdatum van het verblijf: 90% van de totale verblijfskosten.
e. bij annulering op de dag van de ingangsdatum of het niet verschijnen: 100% van de prijs.
23. Bij annuleringen komen de bedragen van eventueel gedane aanbetalingen NIET in aanmerking voor restitutie tenzij anders overeengekomen.
24. Slechte weersvoorspellingen en/of weersvooruitzichten zijn GEEN geldige reden tot annulering. De verblijfskosten zullen worden doorberekend op basis van bovenstaande staffel.
25. Reden van annulering is ter beoordeling van het beheer van Camping de Grasplas.
NB de beheerder van camping de Grasplas behoudt zich het recht voor om een reservering te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een recreant te weigeren. De beheerder verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door recreant betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

Bezoekers
26. Bezoekers dienen zich te alle tijde te melden bij de receptie alvorens zij het terrein te betreden.
27. Bezoekers wordt een vergoeding gevraagd ten aanzien van gebruik zwemwater, sanitair, terrein en afval. De tarieven staan op de website www.grasplas.nl .
28. Bezoekers dienen vooraf te betalen bij de receptie.
29. Bezoekers mogen NIET komen vissen. Tenzij de gastheer dit toestaat. Maximaal 2 hengels per plek.

Vorden, januari 2024.