Algemene-, Reserverings- en Annuleringsvoorwaarden Camping de Grasplas

Algemene voorwaarden Camping de Grasplas
1. De beheerder is de eigenaar/beheerder van Camping de Grasplas. De beheerder kan zich laten vervangen door een door hem aangewezen derde.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle kampeerders en hun bezoekers, hierna te noemen “gasten” van Camping de Grasplas.
3. Aan gasten wordt bij reservering een exemplaar van deze algemene voorwaarden verstrekt. Tevens ter inzage bij de receptie.
4. Gasten zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en zich daar aan te houden c.q. daarnaar te handelen. Deze verplichting geldt evenzo voor hun bezoekers.
5. Met het aangaan van een verblijfsovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van de SVR automatisch van toepassing.
6. De verblijfsovereenkomst kan mondeling (waaronder tevens verstaan telefonisch) en/of schriftelijk worden aangegaan.
7. De kampeerplaatsen dienen door de gasten correct te worden gebruikt en schoongehouden te worden.
8. De gasten waken ervoor dat zij - en degenen die onder hun verantwoordelijkheid vallen- geen overlast bezorgen aan andere gasten. Daaronder wordt onder meer verstaan iedere vorm van geluidsoverlast, maar bijvoorbeeld rook- of stankoverlast van een barbecue of vuurkorf.
9. Afval (huisvuil, lege flessen, papier e.d.) dient te worden gestort op de daartoe bestemde plaatsen c.q. de daartoe bestemde containers of in het naburige dorp.
10. De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan, beschadiging van, verlies en diefstal van eigendommen
van gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
11. Alle risico’s met betrekking tot, en als gevolg van, het verblijf op Camping de Grasplas, komen geheel en uitsluitend voor rekening van de gasten.
12. Beschadiging en/of vermissing van roerende en/of onroerende goederen van de beheerder dienen bij constatering onmiddellijk door de gasten aan de beheerder te worden gemeld.
13. De verblijfskosten op Camping de Grasplas worden uiterlijk bij vertrek voldaan. De beheerder kan hiervan afwijken.
14. In geval van geschillen is de administratie van Camping de Grasplas leidend.
15. De beheerder kan aan gasten de toegang, al dan niet met onmiddellijke ingang, ontzeggen ingeval van overtreding van deze algemene voorwaarden, zulks zonder nadere toelichting en restitutie van de reeds betaalde verblijfskosten.
16. Op alle leveringen en diensten van Camping de Grasplas zijn de SVR-voorwaarden tevens van toepassing.

Reservering, bevestiging en (aan)betaling
17. Na ontvangst van een (digitale) reservering stuurt Camping de Grasplas een bevestigingsmail, waarin de reservering wordt aanvaard of afgewezen.
17-A. Reserveringskosten zijn € 9,50 per boeking/per plaats. Na ontvangst van de gelden is de boeking definitief . Graag overmaken op V.O.F. Nieuw-Wenneker te Vorden NL65RABO0340324937 o.v.v. naam, woonplaats en periode.
NB; Deze kosten worden NIET in mindering gebracht op de definitieve verblijfsnota.
17-B. Voor huur accommodaties wordt een aanbetaling van € 100,- gevraagd. Deze wordt in mindering gebracht op de eindnota. Graag overmaken op V.O.F. Nieuw-Wenneker te Vorden NL65RABO0340324937 o.v.v. naam, woonplaats en periode.
17-C. U ontvangt een reserveringsbevestiging met een verzoek tot deel betaling. Deze eerste deelbetaling wordt niet terugbetaald bij annulering (volgens de voorwaarden van annulering zie lid 22).
18. Camping de Grasplas is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft en/of doordat u gebruik maakt van onze diensten. Deze verantwoordelijkheid is weergegeven in de privacyverklaring die op onze website te lezen is.

Aankomst en vertrek
19. Welkom vanaf 13:00 uur (tenzij anders besproken). Alvorens het terrein van Camping de Grasplas te betreden, meldt u zich eerst bij de receptie. Deze vindt u bij aankomst op het terrein rechts bij het bordes/balkon. Niet zelf het terrein oprijden.
20. Op de dag van vertrek dient de kampeerplaats in goede orde te worden achtergelaten. Vertrek voor 12:00 uur.

Annulering
21. Indien zich onverhoopt omstandigheden voordoen, die voor de gast reden zijn om een reservering te annuleren, dient de
gast dit zo spoedig mogelijk aan de beheerder van Camping de Grasplas te melden.
22. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
a. Bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van het verblijf: 0 % van de totale verblijfskosten.
b. Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen vóór de oorspronkelijke aanvang van het verblijf: 50 % van de totale verblijfskosten.
c. Bij annulering tussen 14 dagen en de dag van de oorspronkelijke aanvang van het verblijf: 100% van de totale verblijfskosten.
d. Bij niet verschijnen zonder annulering: 100% van de totale verblijfskosten. U ontvangt een factuur.
23. Bij annuleringen komen de bedragen van eventueel gedane aanbetalingen NIET in aanmerking voor restitutie.
24. Slechte weersvoorspellingen en/of weersvooruitzichten zijn GEEN geldige reden tot annulering. De verblijfskosten zullen worden doorberekend op basis van bovenstaande staffel.
25. Reden van annulering is ter beoordeling van het beheer van Camping de Grasplas.

Bezoekers
26. Bezoekers dienen zich ten alle tijde te melden bij de receptie alvorens zij het terrein te betreden.
27. Bezoekers wordt een vergoeding gevraagd ten aanzien van gebruik zwemwater, sanitair, terrein en afval. De tarieven staan op de website www.grasplas.nl .
28. Bezoekers dienen vooraf te betalen bij de receptie.

Vorden, januari 2023.